عنوان طرح

طرحهای در دست اجرای این پژوهشکده عبارتند از:   

عنوان طرح

نام مجری

طراحی نظام حقوقی رویان انسانی

آقای اسکندریان

ضوابط ایمنی زیستی و مقررات ایمنی کار در آزمایشگاه

آقای اسکندریان

بررسی اثر ضد سرطانی کاربرد همزمان ويروس و ژن درمانی بر روی سرطان معده

دكتر آل ياسين

بررسی مقاومت به تاموکسی فن در سرطان سینه متاستاتیک

دکتر آل یاسین

بررسی تاثیر mir3401 در بیان ژن‌های گیرنده‌های دوپامین در رده سلولی سرطان سینه MCF7

دکتر آهنگری

بررسی نقش نوروترانسمیترها در اعتیاد و نقش آن در ایجاد سرطان

دکتر آهنگری

بررسی ژنهای سروتونرژیک و اثرات داروهای فارماکوژنتیک آن در سرطان ریه

دکتر آهنگری

بررسی اثر فارماکوژنتیک داروی استاتین بر روی لنفوسیت T و خطر ابتلا به سرطان

دکتر آهنگری

ارزیابی تغییرات بیان خانواده ژنی گیرنده های دوپامین (D1-D5) کاتکول آمین -0- متیل ترانسفراز پس از تیمار با آگونیست و آنتاگونیست دوپامین در رده های سلولی LNCaP و PC3 سرطان پروستات

دکتر آهنگری

بررسی پروفایل بیانی گیرنده های دوپامین و آنزیم COMT و اثرات فارماکوژنتیک آگونیست و آنتاگونیست آن در سرطان معده

دکتر آهنگری

ساخت نانو ذرات آلبومین کونژوگه شده با مهار کننده GSK3b و بررسی اثر آن بر زیستایی سل لاین سرطان سینه MCF-7

دکتر تفرشی

بررسی القای اتوفاژی در سل لاین سرطان سینه با بکارگیری نانوذرات آلبومین کونژوگه شدن با مهار کننده GSK3b

دکتر ‌تفرشی

بررسی ارتباط متقابل بین مسیرهای سیگنالینگ TGF بتا و Wnt در تمایز سلول های بنیادی سوماتیک محدود به سلول های دوپامینرژیک در محیط کشت و مقایسه این آثار پس از پیوند سلول های USSC به موش آزمایشگاهی مدل پارکینسون در تمایز به پروژنیتورهای دوپامینرژیک مغز میانی

دکتر ‌تفرشی

تاثیر miR-16 و miR-34a بر تکثیر و تهاجم در رده های سلولی سرطان پستان

دکتر جاوری

 

 

 

تاثیر ترنسفکش همزمان miR-1 و miR-34a بر جمعیت نسبی سلولهای بنیادی سرطان در رده های سلولی MDA-MB-231 و MDA-MB-468 سرطان پستان

دکتر جاوری

کاربرد مهار پروتئین METTL3 بوسیله یک shRNA مصنوعی جهت مهار تکثیر و تهاجم سلولهای سرطانی ملانوما و کولون

دکتر جاوری

کاربرد بیش بیان  miR-92a جهت مهار سلول های بنیادی سرطان پستان

دکتر جاوری

غلبه بر مقاومت دارویی به داروهای شیمی درمانی (داکسوروبوسین و یا سیس پلاتین و یا متوتاراکستات) در سلولهای لوسمیک میولوئید با مهارکننده های تلومراز

دکتر دیزجی

بررسی سینترژیسم احتمالی استفاده توام Avastin و siRNA فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بر مهار آنزیوژنز در سلولهای سرطان سینه انسانی

دکتر دیزجی

بررسی اثر استاتِين  بر رشد و پروسه انتقال از اپی تليال به مزانشيمی سلولهای سرطان پروستات

دکتر دیزجی

بررسی بیان عوامل رگزایی سلولهای بنیادی مزانشیمی مهندسی شده با انترلوکین 12 و عملکرد آنها در مهار سلولهای سرطان سینه در in vitro

دکتر دیزجی

افزایش بیان ژن آنزیم پلوکزاکسیداز در مخمر متیلوتروف Pichia pastoris

دکتر راهب

بررسی اثرات نانوذرات اکسيد آهن سوپرپارامگنتيک پوشش داده شده با پليمرهای دارای بار الکتريکی مختلف بر فرآيند فيبريلاسيون پروتئينهای بتاآميلوئيد و پروتئين آلفاسی نوکلئين

دکتر راهب

بررسی بیان و عملکرد lncRNA ی LINK-A با استفاده از کاهش بیان آن با siRNA و حاملین نانو گرافن اکساید در سرطان

دکتر راهب

مطالعه الگوی بیانی کلومنین و میکروRNA های مرتبط با کالومنین و بررسی عملکرد آنها در توسعه سرطان روده بزرگ

دکتر زمردی پور

تولید سلول های بنیادی مزانشیمی مهندسی شده بیان کننده اینترلوکین 12 با قابلیت سلول- درمانی سرطان پستان در مدل موشی

دکتر زمردی پور

بررسی نقش ژن piwil2 در خصوصیات تهاجمی رده سلولی LNCap سرطان پروستات

دکتر سلیمانپور

بررسی بیان و الگوی متیلاسیون ژن DACH1 و بیان miR-217 در نمونه های توموری و نوکلئیک اسیدهای آزاد پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر سلیمی

بیان مولکول سه گانه sFLTO1-anti ANG2 در بافت Explant شبکیه و ارزیابی اثر ضد آنژیوژنزی آن

دکتر سهیلی

مطالعه مکانیسم عملکرد خوشه miR-183 در تمایز نورون های شبکیه از سلول های اپی تلیالی رنگدانه دار شبکیه (RPE) با رویکرد پیش گویی و شناسایی ژن های هدف

دکتر سهیلی

شناسایی نقش و مکانیسم عملکرد miR-96 در ارتباط با تحلیل عصبی شبکیه در شرایط رتینوپاتی دیابتیک

دکتر سهیلی

یافتن ژنهای کاندیدا تحت تاثیر Aflibercept در مسیرهای سیگنالینگ VEGF-A/VEGFR2 در سلولهای HUVEC

دکتر سهیلی

تهیه و ارزیابی خواص فیزیکی و ساختاری داربست الکتروریسی شده نانو کامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانورس جهت مهندسی بافت عصب

دکتر شفیعی

مطالعه بیان ژن SENP2 در روند پیری سلول های استروسایتومای انسانی N11321

دکتر صابونی

مطالعه بیان ژن SENP1 در روند پیری سلول های نوروپلاستوما رده SH-SY5Y

دکتر صابونی

بررسي اثرات ضد سرطانی بتانين استخراج شده از چغندر قرمز در کشت سلول­هاي  آستروسایتومای انسانی رده­ی 1321N1

دکتر صابونی

ترکیب داده های بیان ژن های بدست آمده از ریزآرایه سلولهای سرطانی

دکتر صادقی

مدل سازی تکامل گلیکولیز هوازی و بی هوازی و اهمیت آن در سرطان (اثر واربوگ)

دکتر صادقی

پیش بینی تغییرات تعداد کپی ژنی در سطح ژنوم با استفاده از داده های نسل جدید توالی یابی ژنوم و مدل های مارکفی پنهان با پارامترهای نگاشت وابسته به محل کروموزوم

دکتر صادقی

بررسی واریانت‌های فارماکوژنتیک سرطان پستان جهت توسعه فناوری تشخیص، پیش‌آگهی و انتخاب دارویی موثر در بیماران

دکتر صنعتی

بررسی تاثیر بیان miR-105 در متاستاز بیماران مبتلا به سرطان ریه سلولهای غیر کوچک (NSCLC)

دکتر عباسی

تاثیر بیش بیان miR-302/367 cluster و داروی Rapamycin بر مسیر mTOR در سلولهای سرطان پستان

دکتر فخر طه

بررسی تاثیر داربست سلول زدایی شده مغز موش صحرایی روی تمایز دوپامینرژیک سلول های بنیادی بافت چربی انسانی

دکتر فخر طه

بررسی تاثیر RG108 بعنوان مهار کننده DNA متیل ترنسفراز بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی بافت چربی

دکتر فخر طه

ایجاد مقاومت دارویی در رده های سلولی سرطان پستان

دکتر گردانه

معرفی کیت تشخیص سرطان ریه، دستاوردی پیشرفته در تشخیص زودهنگام سرطان ریه بر پایه تکنیک متیلاسیون

دکتر گنجی

بررسی کمی تغییرات بیان  ایزومرهای miR-490 در نمونه های خون و بافت بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال

دکتر گنجی

بررسی فراوانی جهش های اگزونهای یک و پنج ژن Axin1 در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال

دکتر گنجی

بررسی متیلاسیون پروموتر ژن ISL1 در نمونه سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از عمل با استفاده از DNA توموری آزاد موجود در نمونه خون فرد بیمار

دکتر محجوبی

هدف گیری پروتئین های اتوفاژیک LC3/P62 به منظور یک راهکار درمانی در لاین های سلولی خون

دکتر موسوی

بروزرسانی: 28/5/99