ارتباط با ما

تصوير

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ايميل

 

دکتر زهرا- سهيلا سهيلی

رئيس پژوهشکده

زيست فناوری پزشکی

44787379

soheili[a]nigeb.ac.ir

http://www.nigeb.ac.ir/documents/45840/1682290/image_gallery+%281%29.jpg/b15997cc-87d7-fd99-5f31-ecb0ecbce5fa?t=1565510420006

دکتر مهدی صادقی

مدير گروه ژنتيک پزشکی

44787333

sadeghi[a]nigeb.ac.ir

http://www.nigeb.ac.ir/documents/45840/1682290/image_gallery.jpg/fd7698ae-f283-c144-e79f-a392f88fbab6?t=1565510460659

دکتر محمد امين موسوی

سرپرست گروه پزشکی مولکولی

44787335

a-moosavi[a]nigeb.ac.ir

http://www.nigeb.ac.ir/documents/45840/1682290/image.jpg/c8c28e2d-e211-c833-87fd-55e12344a781?t=1565510935951

دکتر آرش جاوری

مدير گروه سلول­های بنيادی و پزشکی ترميمی

44787381

arashj[a]nigeb.ac.ir

مريم علی آبادی

مسئول دفتر پژوهشکده زيست فناوری پزشکی

44787479

m_aliabadi1352[a]yahoo.com