ناشر منبع

null راه اندازی وبسایت جهش های کرونا ویروس در ایران و جهان

با شیوع ویروس کرونا از اوخر سال 1398 و ابلاغیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مبنی بر راهبری تحقیقات و همکاری با محققان سایر مراکز در زمینه کرونا کارگروه ردیابی ژنتیکی کرونا ویروس در این پژوهشگاه شروع به کار کرد.
یکی از ویژگی های مهم ویروسها وقوع تغییرات نوکلئوتیدی حین تکثیر در داخل میزبان می باشد. این عامل باعث شده تا طراحی واکسن موثر علیه این بیماری با چالش روبرو شده و دقت کیت های تشخیصی تا حدود 50 درصد کاهش یابد. لذا پروژه ردیابی ژنتیکی کرونا ویروس توسط جمعی از محققان از اواخر سال 1398 در پژوهشگاه شروع گردید تا بلکه درحد توان بتواند قدمی در پیشگیری و کنترل این ویروس منحوس بردارد. وبسایت حاضر حاصل آنالیزهای بیوانفورماتیکی بروری بیش از 80000 توالی نوکلئوتیدی مربوط به کرونا ویروس در ایران و جهان می باشد که به تفکیک کشور و نوع ژن قابل دسترس می باشد.
امید است با نظرات خود در جهت بهبود و پیشبرد این پروژه ما را یاری فرمایید. جهت دسترسی به وبسایت از لینک زیر استفاده نمایید.

http://nigeb.ac.ir/covid-19/1/1.html