شرح وظایف

 

1- نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها. 

2- اعلام نظر در خصوص تنظيم متن تفاهم نامه ها و نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین پژوهشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی.

3- مستند سازی اموال غیر منقول پژوهشگاه و انجام امور ثبتی مرتبط با آن حسب دستور رئیس پژوهشگاه.

4- اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف پژوهشگاه در خصوص مسائل مختلف.

5- حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده مرتبط با پژوهشگاه و استماع اظهارات، رد يا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.

6- پيگيری مسائل حقوقی و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارايه پيشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقی.

7- انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف پژوهشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهد شد.

8- تدوین اساسنامه ها و آيين نامه های مورد نياز.

9- همکاری و اقدام در زمينه تهيه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.

10-تفکيک عرايض و شکايات واصله از مراجع ذيربط و ارجاع آن به واحدها و يا کميته های تخصصی.

11-پاسخگویی به دعاوی، شکایات و تنظیم شکواييه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق پژوهشگاه در زمينه های مختلف.

12-نظارت بر تنظیم دادخواست، شکوائیه و تهيه اظهار نامه.

13-رسیدگی به شکایات واصله از سوی مراجعین، مردم و کارکنان پژوهشگاه.

14-انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی( اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و ...).

15-جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف پژوهشگاه پيدا می کند.

16-انجام سایر امور محوله از سوی رئيس پژوهشگاه.