تماس با ما


ارتباط با ما:                                   

تلفن: 10-02144787301     داخلی 393

تلفن مستقیم: 02144787417

 پست الکترونیکی:               Nashr_elmi@nigeb.ac.ir                     

آدرس:  

 تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران – کرج، شهرک پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی  ژنتیک  و زیست فناوری، انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری