اعضاي كميته

 

 

 

دکتر محمد حسین صنعتی 

ریاست کمیته نشر آثار علمی

 

دکتر عبدالخالق دیزجی

مدیر مسئول انتشارات

 

دکترخدیجه رضوی

دبیر  کمیته نشر آثار علمی

 

 

دکتر علی هاتف سلمانیان

عضو کمیته نشر آثار علمی

 

دکتر مهوش خدابنده

عضو کمیته نشر آثار علمی

 

 

دکتر کامبیز اکبری

عضو کمیته نشر آثار علمی

 

 

 

دکتر سعید امین زاده

عضو کمیته نشر آثار علمی

 

 

 

 

دکتر فروزنده محجوبی

عضو کمیته نشر آثار علمی